Vă prezint,conform promisiunii,Decretul Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România nr. 156 din 05.06.1987 semnat de Nicolae Ceauşescu,Preşedintele Republicii Socialiste România.

Vă rog să-l citiţi cu mare atenţie,poate găsiţi dumneavoastră articolul în care “SE ÎNFIINŢEAZĂ FILIALELE ARCOM şi ARCIF,cu sediul pe platforma şantierului Combinatului Krivoi Rog, având structura organizatorică potrivit Decretului nr. 136/1984, anexa ?1.e?, cu un număr maxim de ??? posturi. ”

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

Decret

Privind unele măsuri pentru construirea obiectivelor ce constituie cota de participare a Republicii Socialiste România la realizarea în U.R.S.S a combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog.

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

Art. 1 – Contractele externe pentru realizarea, în conformitate cu prevederile Convenţiei privind colaborarea la construirea pe teritoriul U.R.S.S. a Combinatului minier de îmbogăţire a minereurilor acide cu conţinut de fier de la Krivoi Rog, a obiectivelor ce revin părţii române în contul cotei sale de participare,se încheie,cu organizaţiile sovietice de resort,de către Intreprinderea de comerţ exterior Uzinexportimport, în calitate de furnizor general extern,Antrepriza română de construcţii-montaj ARCOM,în calitate de antreprenor general extern şi Antrepriza română de construcţii pentru îmbunătăţiri funciare în străinătate ARCIF,în calitate de antreprenor de specialitate, denumite prin documentele şi în relaţiile cu partea sovietică „Antreprenor”.

La realizarea obiectivelor prevăzute în alineatul 1, mai participă, în condiţiile legii:

-Institutul de proiectări metalurgice IPROMET, din subordinea Ministerului Industriei Metalurgice, în calitate de proiectant general;

-Centrul de studii şi proiectare pentru construcţii în stăinătate ROMPROIECT,din subordinea Ministerului Construcţiilor Industriale – Departamentul pentru Construcţii în străinătate, în calitate de proiectant de specialitate pentru construcţii civile şi organizare de şantier;

Centrala industrială de utilaj metalurgic şi prese Iaşi,din subordinea Ministerului Industriei de Utilaj Greu, în calitate de furnizor general intern pentru livrările de utilaje şi echipamente tehnologice destinate exportului complex;

Alte unităţi româneşti care vor fi nominalizate de ministerele economice la cererea Ministerului Industriei de Utilaj Greu şi a Ministerului Construcţiilor Industriale.

Unităţile prevăzute la alineatele precedente vor asigura, pe baza contractelor ce se vor încheia potrivit obiectului lor de activitate şi atribuţiile ce le revin, la termenele rezultate din graficele încheiate cu partea sovietică, elaborarea proiectelor, livrarea utilajelor şi echipamentelor.tehnologice, a construcţiilor metalice, prefabricatelor

şi altor materiale necesare realizării lucrărilor de construcţii-montaj, precum şi efectuarea unor prestări de servicii pentru executarea „la cheie” a obiectelor ce constituie cota de participare a Republicii Socialiste România la construirea combinatului.

Art.2 – Comitetul de Stat al Planificări va prevedea în planurile anuale în mod distinct pentru fiecare minister, centală, întreprindere sau institut de proiectare, sarcinile ce revin acestora pentru realizarea în termen a livrărilor de utilaje, materiale, prefabricate şi construcţii metalice, a proiectelor şi lucrărilor de construcţii-montaj.

Art3. – Unităţile de bază din strănătate prin care se realizează lucrările de construcţii-montaj legate de construirea obiectelor Combinatului de la Krivoi Rog sunt brigăzile, antreprizele şi alte unităţi de specialitate, organizate potrivit legii.

Art.4 –Pentru îndeplinirea pe teritoriul URSS a atribuţiilor Intreprinderii de comerţ exterior Uzinexportimport,în calitate de furnizor general extern, privind asigurarea contractării, derulării şi urmăririi livrărilor pentru fiecare obiect în parte, rezolvării problemelor legate de primirea, depozitarea, premontajul şi predarea la montaj a utilajelor, echipamentelor şi construcţiei metalice, asigurarea asistenţei tehnice la montaj, transportul şi vămuirea mărfurilor,se înfiinţează Filiala Uzinexportimport,unitate fără personalitate juridică,cu sediul pe platforma şantierului Combinatului Krivoi Rog,având structura organizatorică potrivit Decretului nr. 136/1984, anexa 1.e,cu un număr maxim de 37 posturi.

Pentru asigurarea coordonării tuturor lucrărilor de proiectare, implementării în proiectul sovietic a utilajelor şi echipamentelor româneşti, a secţiilor tehnologice adaptate posibilităţior de execuţie ale părţii române, a avizării documentaţiei de execuţie de către partea sovietică şi rezolvării în mod operativ a tuturor problemelor şi modificărilor pe parcursul proiectării,se crează grupa română de proiectare cu sediul la Krivoi Rog, condusă de un inginer şef şi formată din maximum 15 specialişti şi proiectanţi care, din punct de vedere al relaţiilor cu partenerul sovietic, se subordonează Filialei Uzinexportimport Krivoi Rog.

Art.5 –Interprinderea de utilaj greu şi de transport pentru construcţii în străinătate Bucureşti va putea organiza, potrivit legii,o staţie de mecanizare,unitate fără personalitate juridică,cu sediul pe platforma şantierului Combinatului K rivoi Rog.

Art.6 – Pentru coordonarea, urmărirea şi controlul îndeplinirii de către toate ministerele economice, centrale, institute de proiectare şi întreprinderile participante din ţară a sarcinilor ce revin acestora prin plan pentru construirea Combinatului Krivoi Rog se înfiinţează Grupul permanent de coordonare în subordinea Consiliului de Miniştri.

Numărul şi structura personalului Grupului permanent de coordonare sunt prevăzute în anexa nr.1.

În vederea asigurării unitare a relaţiilor cu partea sovietică şi urmăririi îndeplinirii obligaţiilor ce decurg din documentele şi contractele de antrepriză în legătură cu realizarea Combinatului Krivoi Rog, precum şi pentru coordonarea activităţilor româneşti din URSS, participante la realizarea acestui obiectiv,se organizează Colectivul de coordonare Krivoi Rog al Grupului permanent de coordonare, care îşi desfăşoară activitatea pe platforma Combinatului Krivoi Rog.

În relaţiile cu organizaţiile sovietice Colectivul de coordonare Krivoi Rog poartă denumirea „Direcţiei Antreprenorului român”.

Colectivul de coordonare Krivoi Rog este format din directorul Filialei Uzinexportimport, directorii antreprizelor ARCOM, ARCIF, Staţiei de mecanizare şi şeful grupei române de proiectare şi este condus de un director, care în relaţiile cu partea sovietică poartă denumirea de director general. Numirea directorului grupului se face prin ordin al primului ministru.

În limitele competenţelor stabilite de Interprinderea de comerţ exterior Uzinexportimport, Antrepriza română de construcţii-montaj ARCOM şi Antrepriza română de construcţii pentru îmbunătăţiri funciare în străinătate ARCIF,Colectivul de coordonare este reprezentantul unic al unităţilor româneşti în relaţiile cu partenerii sovietici şi cu organele şi autorităţile centrale sau locale, pentru urmărirea respectării convenţiilor încheiate şi a derulării contractelor externe, precum şi pentru coordonarea realizării lucrărilor ce revin unităţilor româneşti.

În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, Colectivul va putea utiliza un număr restrâns de personal până la mazimum 24 posturi din cele existente la unităţile pe care le coordonează (Antreprizele ARCOM şi ARCIF, Filiala Uzinexportimport, Staţia de mecanizare).

Art. 7Personalul din brigăzile, antreprizele, Colectivul de coordonare, Filiala Uzinexportimport Krivoi Rog şi celelalte unităţi româneşti care concură la realizarea obiectivelor de la Krivoi Rog, va fi retribuit în acord global, potrivit Decretului Consiliului de Stat nr.133/1984 privind retribuirea în acord global a personalului care execută lucrări de construcţii-montaj în străinătate.

Nivelul retribuţiilor tarifare în ruble sovietice şi al îndemnizaţiilor în lei pentru personalul român care lucrează în URSS sunt cele prevăzute în aneza nr.2.

Cotele maxime de retribuire în străinătate şi indemnizaţiile în ţară pentru personalul antreprizelor şi al Grupului de coordonare sunt cele prevăzute în anexa nr.3.a; iar pentru cel al Filialei Uzinexportimport în anexa nr.3 b.

Cotele se defalcă pe ani, trimestre şi unităţi, în aşa fel încât să se asigure fondurile necesare plăţii integrale a retribuţiilor tarifare, în valută şi îndemnizaţiilor în ţară în lei pentru personalul normal a fi retribuit pe cote, în condiţiile realizării integrale a planului.

Cotele sunt medii pe toată durata desfăşurării lucrărilor de la Krivoi Rog şi se defalcă potrivit alineatului precedent de către Biroul executiv al Departamentului pentru Construcţii în Străinătate din Ministerul Construcţiilor Industriale,respectiv de către Ministerul Industriei de Utlaje Greu, care vor asigura încadrarea în cotele medii aprobate.

Cotele pentru determinarea fondului de retribuire a personalului din Departamentul pentru Construcţii în Străinătate, Antrepriza română de construcţii-montaj ARCOM şi Antrepriza română de construcţii pentru îmbunătăţiri funciare în stăinătate ARCIF, se stabilesc anual, potrivit prevederilor Decretului nr. 137/1984, prin planul anual.

Art.8 – Cheltuielile pentru retribuţiile, îndemnizaţiile, cazarea şi administrativ- gospodăreşti pentru activitatea Grupului permanent de coordonare şi şefului Colectivului de coorddonare, se suportă de către Intreprinderea de comerţ exterior Uzinexportimport, Antrepriza română de construcţii-montaj ARCOM şi Antrepriza română de construcţii pentru îmbunătăţiri funciare în străinătate ARCIF, proporţional la realizarea obiectelor combinatului.

Art.9 – Pe durata cât datorită condiţiilor climatice nu se poate lucra la anumite obiecte în condiţii de eficienţă economică şi nici nu se poate asigura front de lucrul la late obiecte sau activităţi, parte din personalul muncitor poate reveni temporar în ţară, urmând ca pe această perioadă să-şi efectueze concediul de odihnă, după care va fi repartizat să lucreze în ţară la unitatea d ela care a fost detaşat, sau la alte unităţi.

Cheltuielile legate de transport şi drepturile personalului pe durata transportului se suportă de către unitatea de comerţ exterior trimiţătoare.

Art.10 – Prevederile Decretului Consiliului de Stat nr.367/1980 privind unele măsuri pentru utilizarea raţională a personalului din unităţile socialiste, a căror aplicabilitate a fost prelungită prin Decretul Consiliului de Stat nr.128/1986, nu se aplică în anul 1987 posturilor din aparatul unităţilor la care şi de la care se transferă personalul, ca urmare a aplicării prezentului decret.

Art.11 – Se autoriză Banca Română de Comerţ Exterior să acorde furnizorului general extern, antreprenorului general şi antreprenorului de specialitate credite în lei cu dobândă de 3% pe an, pentru plata proiectelor elaborate şi efectuarea cheltuielilor necesare livrăriloe de utilaje şi executarea lucrărilor de construcţii-montaj, precum şi pentru acoperirea în lei a sumelor în valută necesare activităţii ce se desfăşoară în străinătate.

Creditele se acordă în limitele prevederilor din notele de fundamentare a eficienţei; notele se întocmesc pe obiecte sau grupe de obiecte pe măsură primirii documentaţiei de execuţie şi se aprobă potrivit legii.

Până la aprobarea notelor de fundamentare se acordă credite sub formă de avans în limita unei cote de 20% din valoarea cheltuililor în lei şi valută prevăzute în Nota privind principalele elemente ale eficienţei participării R.S. România la construirea Combinatului minier Krivoi Rog.

Se aprobă suplimentarea planului de credite al Băncii Române de Comerţ Exterior pe anul 1987 cu sumele necesare pentru efectuarea cheltuililor legate de realizarea proiectelor, utilajelor şi lucrărilor în conformitate cu graficele de execuţie aprobate de către Ministerul Construcţiilor Industriale şi Ministerul Industriei de Utilaj Greu şi pentru acoperirea în lei a sumelor în valută necesare activităţii din străinătate pe anul 1987.

Dobânzile calculate pe perioada creditării se plătesc odată cu rambursarea creditelor, prin importul de minereu de fier.

Art.12 – Se autoriza Banca Română de Comerţ Exterior, ca din disponibilităţile de ruble tranferabile la Banca Internaţională de Colaborare Economică să asigure furnizorului general extern, antreprenorului general şi antreprenorului de specialitate, inclusiv pentru anul 1987, sumele necesare pentru efectuarea cheltuililor în ruble, în limitele stabilite anual prin planul naţional unic de dezvoltare economico-socială a Republicii Socialiste România, prevăzute în balanţa de plăţi externe la capitolul „cheltuieli pentru acţiuni de cooperare” şi defalcate pe categorii de cheltuieli comerciale şi necomerciale, în condiţiile prevăzute la art.11.

Art.13 – La recepţia şi darea în folosinţă a obiectivelor construite, Interprinderea de comerţ exterior Mineralimportexport preia de la furnizorul general extern, antreprenorul general şi de la antreprenorul de specialitate, creditele acordate şi dobânzile aferente calculate pe perioada construirii acestora, pe care le rambursează pe măsura efectuării importului de minereu de fier livrat de URSS în contul datoriei sale pentru participarea Republicii Socialiste România la realizarea combinatului, la termenele şi în proporţiile ce se vor stabili prin contractele de import. Dobânzile se includ în preţul în lei al minereului importat, care se va deconta beneficiarilor interni conform Legii nr.12/1980.

Art. 14 – Utilajele tehnologice, construcţiile metalice, prefabricate, materialele şi celelalte produse şi mijloace necesare construirii obiectivului, inclusiv materialele preluate prin planul de export, se vor livra de către unităţile producătoare din ţară la preţuri interne legal aprobate, iar raportarea la export se va face conform Legii nr.12/1980, la preţurile externe rezultate din preţurile de deviz în ruble transferabile, în conformitate cu prevederile Convenţiei de colaborare la construirea combinatului şi pe baza cursurilor de revenire legal aprobate pentru acest obiectiv.

Art.15 – Unităţile furnizoare din Republica Socialistă România poartă răspunderea calităţii materialelor şi furtirilor, în care scop, la plata facturilor se va reţine o garanţie de 10% din valoarea acestora, până la recepţia lucrărilor executate. Garanţia reţinută nu operează asupra indicatorului producţie marfă vândută şi încasată; pe durata de reţinere a garanţiei unităţile primesc credite cu dobândă de 2%pe an, de la unităţile finanţatoare ale Băncii Naţionale. Dobânda se prevede prin notele de fundamentare a eficienţei economice ce se întocmesc de întreprinderile de comerţ exterior şi se plătesşte întreprinderilor furnizoare odată cu restituirea garanţiei reţinute.

Reducerile operate de beneficiarul sovietic şi contravaloarea remedierilor datorate calităţii unor materiale şi furnituri necorespunzătoare, vor fi recuperate de la furnizorii interni, diminuându-se în mod corespunzător volumul producţiei marfă vândută şi încasată şi respectiv al realizărilor la export al acestora în perioada efectuării reducerii.

Art.16 – Pentru exportul destinat realizării obiectelor Combinatului Krivoi Rog, Comitetul de Stat al Planificării, pe baza propunerilor ministerelor participante prin întreprinderile de comerţ exterior la executarea obiectelor ce revin părţii române, va cuprinde în planurile anuale valori de export pentru utilaje, echipamente, construcţii metalice şi alte materiale atabilite pe baza preţurilor rezultate din devizele sovietice , calculate în ruble tranferabile cu aplicarea coeficienţilor de transformare prevăzuţi în Convenţia privind colaborarea la realizarea acestui obiectiv.

Art.17 – Se aprobă contractarea şi achiziţionarea utilajelor de construcţii şi mijloacelor de transport prevăzute în anexa nr.4, în vedera completării dotării Intreprinderii de utilaj greu şi de transport pentru construcţii în străinătate aparţinând Ministerului Construcţiilor Industriale.

Finanţarea mijloacelor de la alineatul precedent se va face din rezerva de plan.

Art 18 – Drepturile personalului muncitor şi obligaţiile unităţilor transmiţătoare şi ale personalului muncitor prevăzute în Decretul nr.133/1984 se aplică şi pentru activitatea privind participarea la construirea Combinatului de îmbogăţire a minereurilor acide de fier de la Krivoi Rog.

Personalul român care participă în URSS la realizarea combinatului, beneficiaza de prevederile art.9 şi 12 ale Decretului nr.63/1985.

Art.19. – Comitetul de Stat al Planificării şi Ministerul de Finanţelor vor introduce modificările corespunzătoare prevederilor prezentului decret în indicatorii din planul naţional unic şi bugetul de stat pe anul 1987.

Art.20 – Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezentul decret.

NICOLAE CEAUŞESCU

PREŞEDINTELE

REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA

Bucureşti, 5 iunie 1987

Nr.156

———————————————————————————————————-

V-AŢI CONVINS???

Comentariile pe marginea acestui Decret în episodul următor.

Tot în episodul următor vă voi prezenta un articol apărut în ziarul central din KIROVOGRAD,capitala regiunii cu acelaşi nume în care se află situat CIM KRIVOI ROG,din care aflăm că PRETENŢIILE ROMÂNIEI PENTRU COTA SA DE PARTICIPARE LA CONSTRUIREA COMBINATULUI SE RIDICĂ LA ……….. 100 MILIOANE DE DOLARI (UNA SUTĂ MILIOANE)!!!!!!!!!!!!!!!!!

Vă voi explica detaliat ce recuperează România,din milialdul cheltuit,prin această sută de milioane!!!!!!!!!!!