SCRISOARE DESCHISĂ CĂTRE CONDUCEREA S.C. ARCOM S.A.

Domnului Director General şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie,VASILE GEAMBAZI,

Doamnei Director Resurse Umane-Salarizare,VIVI HAMPU-NISTORESCU

Domnului Jurist,……. MĂDRĂGAN (BĂDRĂGAN) sau MĂTRĂGUNĂ

Am făcut numeroase sesizări,şi nu numai eu,despre infracţiunile pe care le săvârşesc cei 2 infractori criminali dragomirescu viorel şi roman vasile la Dolinsca şi despre faptul că dumneavoastră nu numai că-i protejaţi dar îi şi încurajaţi fiind complici la toate nenorocirile care se petrec acolo.Din păcate toate au rămas fără vreun rezultat pozitiv şi infracţiunile continuă mai abitir fără nici o frică şi cu o nemernicie fără seamăn.

Trist este şi faptul că nici o INSTITUŢIE a STATULUI NU A CATADIXIT SĂ IA VREO MĂSURĂ !!!

VĂ FAC TOTUŞI O TRECERE ÎN REVISTĂ A INFRACŢIUNILOR SĂVÂRŞITE ÎN LUMINA NOULUI COD AL MUNCII,PE ARTICOLE, ÎNSOŢITE DE EXEMPLE ŞI COMENTARII!!!

Numar/data:

Lege nr.40 din 31 martie 2011 (organica)

Emitent:

Parlament Procesul legislativ la:

– Camera Deputatilor: P.L. nr. 64/2011
– Senat: P.L. nr. L228/2011

Cu functie:

de modificare

În vigoare:

intră în vigoare la 30 zile de la publicare

Publicare:

M.Of. nr. 225/31 mar. 2011

Modifică:

 L. nr.130/1996 privind contractul colectiv de muncă
– abrogă la data 30 aprilie 2011 art. 23 alin. (1)
 L. nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă
– abrogă la data 30 aprilie 2011 art. 72
 L. nr.53/2003 Codul muncii
– modifică art. 1 alin. (1), art. 16, art. 17 alin. (2) lit. d), art. 17 alin. (4),art. 29 alin. (4), art. 31, art. 33, art. 34 alin. (3) şi (5), art. 35 alin. (1),art. 36, art. 40 alin. (1) lit. b), art. 44 alin. (1), art. 52 alin. (1) lit. d), art. 52 alin. (2), art. 53, art. 56 alin. (1) lit. a), b) şi d), art. 60 alin. (1) lit. b), art. 60 alin. (2), art. 63 alin. (2), art. 711 alin. (6), art. 72, art. 73 alin. (1), art. 79 alin. (2) şi (4), art. 80 alin. (3) – (5), art. 81 lit. b) şi e), art. 82 alin. (1), art. 86 alin. (3), art. 87, art. 88, art. 89, art. 90 alin. (2), art. 93, art. 94 alin. (2) – (4), art. 95 alin. (2), art. 96, art. 100,art. 1011 alin. (4), art. 107 alin. (2), art. 111, art. 115 alin. (1), art. 119, art. 122 alin. (21), art. 123, art. 129, art. 140 alin. (2), art. 143 alin. (5), art. 150 alin. (2), art. 157, art. 161 alin. (2), art. 194, art. 195 alin. (1), art. 215, art. 217, art. 222, art. 223 alin. (2), art. 224 alin. (1), art. 225 alin. (1), art. 228, art. 229, art. 230, art. 235, art. 236 alin. (2), art. 237, art. 248, art. 258, art. 268 alin. (2) lit. b), art. 270, art. 276 alin. (1) lit. e), art. 294;introduce lit. d1) la art. 17 alin. (2), alin. (2) la art. 25, lit. n) la art. 39 alin. (1), lit. g) la art. 39 alin. (2), lit. f) la art. 40 alin. (1), alin. (5) şi (6) la art. 49, lit. h1) la art. 50, lit. f) la art. 52 alin. (1), alin. (3) la art. 52, alin. (21) la art. 69, alin. (3) la art. 78, art. 1001, alin. (22) la art. 122, alin. (2) la art. 142, lit. e) la art. 226, art. 2561, alin. (3) la art. 264, lit. e1) şi l) – o) la art. 276 alin. (1), art. 2791, alin. (2) – (6) la art. 2801, alin. (5) la art. 296; abrogă art. 27 alin. (3), art. 32 alin. (3), art. 35 alin. (3), art. 50 lit. d), art. 52 alin. (1) lit. b), art. 60 alin. (1) lit. g), art. 84, art. 95 alin. (3), art. 98 alin. (3), art. 225 alin. (2), art. 231 – 234, art. 238 – 247, art. 264 alin. (1) lit. b), art. 290, art. 293, art. 298 alin. (2) ultima liniuţă
dispune republicarea
Functie pasiva:

Promulgată:

 D. nr.410/2011 privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii

Din studierea cu multă atenţie a modificărilor,introducerilor şi abrogărilor operate de această Lege asupra Legii nr. 53/2003-Codul Muncii se constată următoarele :

L 40/2011 art. 2. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimţământului părţilor, în formă scrisă, în limba română. Obligaţia de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.

(2) Anterior începerii activităţii contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

(3) Angajatorul este obligat ca anterior începerii activităţii să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.

(4) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.

 L 40/2011 art. 5. Alineatul (4) al articolului 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(4) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute la alin. (2) în timpul executării contractului individual de muncă impune încheierea unui act adiţional la contract, într-un termen de 20 zile lucrătoare de la data apariţiei modificării, cu excepţia situaţiilor în care o asemenea modificare este prevăzută în mod expres de lege.

Ce se prevede la alin. (2):

Art. 17.- (2) Persoana selectată învederea angajării ori salariatul,după caz,va fi informată cu privire  la сel puţin următoarele elemente:

b) locul de muncă;

h) durata concediului de odihnă;

j) salariul de bază,alte elemente constitutive ale veniturilor salariale,precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;

(3) Elementele din informarea prevăzută la alin. (2) trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.

Art. 41.- (3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare din următoarele elemente:

b) locul muncii;

c) felul muncii;

d) condiţiile de muncă;

e) salariul;

f) timpul de muncă şi timpul de odihnă.               

——————————————————————————————————————–

Exemple de încălcare flagrantă a prevederilor de mai sus:

Schimbarea dintr-o funcţie în alta fără ÎNCHEIEREA UNUI ACT ADIŢIONAL LA CONTRACT, ÎNTR-UN TERMEN DE 20 ZILE LUCRĂTOARE DE LA DATA APARIŢIEI MODIFICĂRII!!!  

1.Arhip Vasile – din funcţia de administrator în funcţia de paznic cu modificarea felului muncii,condiţiilor de muncă şi a salariului!Mai nou Arhip este şi bucătarul familiei Dragomirescu!Paraşuta Aliona nu are timp de gătit (cînd nu este la servici este ocupată cu vodca şi ţigările) şi deci lui Dragomirescu i-a venit ideea genială de a reânfiinţa ”cantina”!

4 mese într-o cameră la parter cu un aragaz ruginit şi 6 farfurii şi cantina a fost gata!!!

Motivul a fost “să ajute oamenii” care nu şi-au primit banii de 6 luni.Banii pentru cantină i-a ”rupt” cu greu din încasările pe ”fierul vechi” vândut cu acordul beneficiarului (care nu putea să refuze acest act de ”caritate”!).Pe sub fierul vechi au încăput şi conteinerele tăiate într-o veselie!!!Pe lângă maşinile cu fier vechi s-au strecurat şi trailerele cu dalele de beton!!!Banii s-au adunat grămadă în buzunarele celor 2 infractori,din ei făcându-vă şi dumneavoastră porţia cuvenită!!!Neavând clienţi Arhip a rămas să gătească doar pentru familia regală!!!

2.Enache Marian – din lăcătuş instalaţii sanitare în funcţia de electrician de întreţinere pompe de drenaj cu modificarea felului muncii,condiţiilor de muncă şi a salariului!

3.Gherman Ghizela – cu decizie de paznic este pe post de ”femeie de serviciu” fiind responsabilă cu spălatul podelelor,WC-urilor,curăţenia în apartamentele infractorilor Dragomirescu şi Roman,cu săpatul şi udatul grădinii infractorului Dragomirescu şi concomitent cu toate cele de mai sus îndeplineşte şi funcţia de secretară a filialei,cu modificarea felului muncii şi a condiţiilor de muncă dar fără modificarea salariului!

4.Măgureanu Octavian – din funcţia de tehnician mecanizare în funcţia de paznic cu modificarea felului muncii,condiţiilor de muncă şi a salariulu,şomer cu data de 01.01.2011!!!

5.Munteanu Paul – din funcţia de izolatorist în funcţia de paznic,săpător şi udător alături de secretara Ghizela la grădina menţionată la pct. 3,cu modificarea felului muncii, condiţiilor de muncă şi a salariului!

6.Prisăcaru Constantin – din funcţia de gestionar în funcţia de administrator şi apoi în funcţia de paznic,încărcător fier vechi din combinat,cu modificarea felului muncii,condiţiilor de muncă şi a salariului!

9.Renghea Florea – din conducător auto în funcţia de paznic cu modificarea felului muncii,condiţiilor de muncă şi a salariului!

8.Păduraru Vasile – paznic,sudor,paznic,şomer cu 01.05.2011!!!

7.Pavel Luca – fochist,paznic,mecanic de întreţinere la pompele de drenaj.

Şi exemplele pot continua !!!

L 40/2011 art. 30. La articolul 56 alineatul (1), literele a), b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

Art. 56.-Contractul individual de muncă încetează de drept:

a) la data decesului salariatului sau al angajatorului persoană fizică,  precum şi în cazul dizolvării angajatorului persoană juridică de la data la care angajatorul şi-a încetat existenţa conform legii.

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului sau a angajatorului persoană fizică.

d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei de invaliditate, pensiei anticipate parţiale, pensiei anticipate, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare;

——————————————————————————————

Exemple de încălcare flagrantă a prevederilor de mai sus:

a)Pensionari cu ştate vechi lucrează şi primesc lei şi valută de la bugetul de stat!!!

b)Angajaţi care au îndeplinit de mult condiţiile de pensionare dar care lucrează şi primesc lei şi valută de la bugetul de stat!!!

c)Directorul filialei,Dragomirescu Viorel,împlineşte pe 9 iunie 2011 condiţiile cumulative de pensionare.Dumneavoastră nu binevoiţi să respectati prioritatea, impusă tuturor celorlalţi angajaţi,de a-l obliga să-şi efectueze CO restante pe 2008,2009, 2010 şi CO pe anul în curs  2011!Are de efectuat peste 100 de zile calendaristice de concediu iar până la încetarea de drept a contractului individual de muncă au mai rămas doar 39 de zile calendaristice!!!   

——————————————————————————————-

AU RĂMAS INTACTE URMĂTOARELE ARTICOLE :

Art. 62.-(11) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. a),angajatorul poate emite decizia de concediere NUMAI CU RESPECTAREA DISPOZIŢIILOR ART. 263-268.

————————————————————————————————————————–

Art. 266.-Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat,avându-se în vedere următoarele :

a) împrejurările în care fapta a fost săvârşită;

b) gradul de vinovăţie a salariatului;

c) consecinţele abaterii disciplinare;

d) comportarea generală în serviciu a salariatului;

e) eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Art. 267.-(1) Sub sancţiunea nulităţii absolute,nici o măsură,cu excepţia celei prevăzute la art. 264 alin. (1) lit. a) –avertismentul scris- nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

(2) În vederea desfăşurării cercetării disciplinare prealabile,salariatul va fi convocat în scris de persoana împuternicită de către angajator să realizeze cercetarea,precizându-se obiectul,data,ora şi locul întrevederii.

(3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul angajatorului să dispună sancţionarea,fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

(4) În cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze şi să susţină toate apărările în favoarea sa şi să ofere persoanei împuternicite toate probele şi motivaţiile pe care le consideră necesare,precum şi dreptul să fie asistat,la cererea sa,de către un reprezentant al sindicatului al cărei membru este.

Art. 268.-(2) Sub sancţiunea nulităţii absolute,în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

a) descrierea faptei care constuie abatere disciplinară;

b) precizarea prevederilor care au fost încălcate de salariat;

c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat în timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care,în condiţiile prevăzute la art. 267 alin. (3), nu a fost efectuată cercetarea;

d) temeiul de drept în baza căruia sancţiunea disciplinară se aplică;

——————————————————————————————————–

Art. 76.Concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.

 

Art. 77.- În caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.

Art. 78.– (1) În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal,instanţa va dispune anularea ei şi va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate,majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.

(2) La solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere.   

L 40/2011 art. 39. După alineatul (2) al articolului 78 se introduce un nou alineat, alin. (3) care va avea următorul cuprins:

(3) În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.

——————————————————————————————————

Exemplu de încălcare flagrantă a prevederilor de mai sus.

Păduraru Vasile a fost concediat disciplinar doar în baza referatului întocmit de conducerea filialei!!!

Referatul a fost ascuns (sau distrus) şi conducerea filialei susţine că referatul este la ARCOM SA Bucureşti!!!MINCIUNĂ GOGONATĂ!!!Referatul a fost scris de infractorul Roman Vasile iar infractorul Dragomirescu Viorel l-a aprobat şi l-a transmis pe fax la ARCOM SA Bucureşti!!!Vivi Hampu-Nistorescu v-a băgat sub nas decizia de concediere iar dumneavoastră aţi semnat ca primarul fără să verificaţi dacă s-a respectat procedura legală conform LEGII !!!

Păduraru Vasile,nu numai că nu a fost invitat la efectuarea cercetării disciplinare preliminare (pentru că nu a avut loc) dar nici măcar nu poate să afle de ce fapte „teribile şi reprobabile” este acuzat.               

——————————————————————————————————

Art. 161.- (1) Salariul se plăteşte în bani сel puţin odată pe lună,la data stabilită în contractul individual de muncă.

 

(4) Întârzierea nejustificată a plăţii salariului sau neplata acestuia poate determina obligarea angajatorului la plata de daune-interese pentru repararea prejudiciului produs salariatului.         

——————————————————————————————————

Exemplu de încălcare flagrantă a prevederii de mai sus.

În toate contractele individuale de muncă ale S.C. ARCOM S.A. încheiate cu detaşaţii la Filiala ARCOM Krivoi Rog este menţionată expres data plăţii salariului ”SALARIUL SE PLĂTEŞTE LA FIECARE 15 ALE LUNII”!!!

Dumneavoastră plătiţi salariile la fiecare 15 mai şi 20 noiembrie!!!

Aţi mai încetat misiunea la câţiva angajaţi pe motiv de expirare a contractului individul de muncă pe durată determinată şi aţi mai blocat în ţară câţiva angajaţi pe acelaşi motiv!

DAR DREPTURILE BĂNEŞTI ÎNCEPÂND CU LUNA OCTOMBRIE 2010 NICI NU V-A TRECUT PRIN CAP SĂ LE ACHITAŢI – 7 LUNI DE MUNCĂ FĂRĂ NICI UN BAN PLĂTIT!!!!!!!!!

Aţi trimis în ţară 12 paznici şi aţi adus în loc 3 ciumpalaci de la o firmă de pază din Slatina (aţi reluat afacerile cu fostul director general,prietenul şi partenerul de afaceri al lui GIGI BECALI-proprietarul ARCOM,Mihai Oprea din Slatina???).Ştiţi că paza Fabricii de pelete este asigurată de UN SINGUR PAZNIC????ŞI NU ARE DECÂT VREO CÂTEVA ZECI DE HECTARE DE PĂZIT!!!! PENTRU O ASTFEL DE PAZĂ V-A DAT GUVERNUL 1 MILION DE DOLARI ANUL ACESTA?????

Aţi dat şpaga corespunzătoare la Inspecţia Muncii şi la Ministerul Economiei şi nu aveţi probleme,dormiţi liniştit fără nici o grijă!!!

NU AVEŢI SENZAŢIA CĂ AŢI SĂVÂRŞIT ŞI ÎNCĂ MAI SĂVÂRŞIŢI CAM MULTE INFRACŢIUNI???

CREDEŢI CĂ O SĂ VĂ MEARGĂ LA NESFÂRŞIT FĂRĂ SĂ FIŢI NEPEDEPSIŢI??? 

——————————————————————————————————

Stimate Domnule Prim-ministru sper din tot sufletul să  citiţi această scrisoare deschisă.Ea va fi trimisă şi pe adresa dumneavoastră de e-mail  emilboc09@yahoo.com cusperanţa că veţi dispune o verificare adevărată a activităţii infracţionale a celor 3 filiale ale antreprenorilor români la obiectivul CIM KRIVOI ROG – Filiala ARCOM KRIVOI ROG,Filiala UZINEXPORT KRIVOI ROG,Filiala ARCIF KRIVOI ROG,precum şi a celor 3 societăţi antreprenoare care patronează cele 3 filiale – S.C. ARCOM S.A., S.C. UZINEXPORT S.A.  şi S.C. ARСIF S.A.

Menţionez că v-am trimis un scurt mesaj referitor la acest subiect CIM Krivoi Rog pe data de 27 aprilie 16:19 la care încă nu aţi binevoit să-mi răspundeţi.

Această scrisoare deschisă va fi trimisă şi tuturor destinatarilor “tradiţionali” poate,poate văzând că va fi citită şi de Premierul României se vor hotărâ să renunţe la şpăgile dăruite cu mărinimie de cele 3 societăţi menţionate şi să treacă la acţiune!!!

“Cel vinovat nu trebuie să se bizuie pe încetineala cu care vine pedeapsa. Rar s-a intamplat ca vinovatul să scape nepedepsit” (Horaţiu)

UPDATE

Exact acum 5 minute,prin amabilitatea unei persoane de la Bucureşti,căreia îi mulţumesc fierbinte şi-i rămân pe veci îndatorat,am primit tabelul cu cei cărora le expiră contractul individual de muncă pe durată limitată despre care v-am vorbit în articolul din 31.03.2011 :

1.GRUPUL INFRACŢIONAL GEAMBAZI-HAMPU-DRAGOMIRESCU-ROMAN A TRECUT LA REPRESALII!2.JAFUL ÎN RITM ACCELERAT!SE APROPIE SĂRBĂTORILE DE PAŞTI ŞI FOAMEA E MARE!!!

 Îl prezint mai jos în forma de dinainte de a fi transmis pe fax la Filială infractorului pedo-homo-criminalo-asasin Dragomirescu Viorel:

Câtă nemernicie!!!
“LUAŢI MĂSURILE NECESARE PENTRU TRIMITEREA ÎN ŢARĂ A SALARIAŢILOR ŞI ORGANIZAREA CURSELOR PENTRU RESPECTAREA ACESTOR TERMENE” !!!!!
Semnează:
INFRACTOR  VASILE GEAMBAZI
INFRACTOR VIVI HAMPU-NISTORESCU
DAR PENТTRU RESPECTAREA TERMENELOR DE ACHITARE A DREPTURILOR BĂNEŞTI RESTANTE DE 7 LUNI CINE TREBUIE SĂ IA MĂSURILE NECESARE??????

TRIBUNALUL PRIN TRIMITEREA VOASTRĂ,A TUTUROR INFRACTORILOR,LA JILAVA PE VIAŢĂ!!!!!!!!!!!!!!!!!